استاندارد های جوشکاری

دسته: مقالات

Standard

 

راهنمای سیتم های اندازه گیری متریک در جوشکاری ...................  AWS   A1.1

استاندارد علایم و نشا نه ها درجوشکاری ، لحیم کاری و تست های غیرمخرب ................ AWS  A2.4

استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری ..............................  AWS  A3.0

راهنمای بازرسی غیر مخرب .................................................... B1.10

راهنمای بازرسی چشمی.........................................................  B1.11

ایمنی در جوشکاری ، برشکاری و فرآیند های وابسته ................... ANSA  Z49.1

استاندارد برای تایید صلاحیت بازرسین جوش ................................ AWS QCI

 استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر دیگر................  API 1104

استاندارد تایید صلاحیت مفسرین رادیوگرافی ............................... AWS B5.11

استاندارد  سازه های فولادی جوشکاری شده...................................AWS D1.1

استاندارد  ساخت پل های فلزی جوشکاری شده..............................  AWS D1.5

استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو.................................. AWS D15.1

 .