بازرسی چشمی (VT)

دسته: مقالات

VT1

پایه و اساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روشهای جوشکاری، بازرسی جوش میباشد. کدها و استانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند. این اطمینان زمانی حاصل میشود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از جوشکاری انجام شود.بازرسین جوش مجرب و تائید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 در پروژه های بازرسی کار میکنند.

باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بررسی تمامی جوانب، بازرسین جوش این شرکت از چک لیستهای بازرسی استفاده می نمایند. یک نمونه از این چک لیستها به شرح ذیل آمده است.

 

بازرسی قبل از جوشکاری:

 1. مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه.
 2. مطالعه وکنترل دستورالعملهای جوشکاری (WPS).
 3. کنترل و تائید صلاحیت جوشکاران.
 4. کنترل و بررسی برنامه تست و بازرسی (QCP or ITP).
 5. تعیین نقاط توقف پروژه (Hold Point).
 6. تعیین برنامه گزارش نویسی و چگونگی ثبت گزارشات.
 7. تعیین چگونگی علامت گذاری موارد معیوب.
 8. کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری.
 9. کنترل کیفیت و شرایط مواد اولیه و مصرفی پروژه.
 10. کنترل لبه سازی و آماده سازی اتصالات.
 11. کنترل مونتاژ اتصالات.
 12. کنترل دقت و کالیبراسیون تجهیزات.
 13. کنترل تمیزکاری سطوح اتصالات.
 14. کنترل دمای پیشگرم (در صورت نیاز).

 

بازرسی حین جوشکاری:

 1. کنترل متغیرهای جوشکاری و تطابق آن با WPS.
 2. کنترل کیفیت هر یک از پاسهای جوشکاری مخصوصاً پاس ریشه.
 3. کنترل تمیز کاری بین پاسی.
 4. کنترل دمای بین پاسی (در صورت نیاز).
 5. کنترل رعایت توالی و ترتیب هر یک از پاسهای جوشکاری.
 6. نظارت بر فرآیندهای NDT مورد نیاز در بین پاسهای جوشکاری (در صورت لزوم).

 

بازرسی بعد از جوشکاری:

 1. کنترل شکل ظاهری جوش تکمیل شده.
 2. کنترل سایز جوش.
 3. کنترل طول جوش.
 4. کنترل دقت ابعادی قطعه جوشکاری شده بر اساس نقشه ها.
 5. نظارت بر فرآیند های NDT تکمیلی (در صورت لزوم).
 6. نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری (در صورت لزوم).
 7. تهیه گزارشات و مستندات بازرسی.

VT2